B.P.Marine Academy

Life Safety and Environmental Protection is Our Motto
Belapur :- 00-91-22- 27574082
Panvel :- 00-91-22- 27450271
[email protected]
[email protected]
Selected Students ETO BATCH - 28

 

ETO BATCH -28 (02/08/19 TO 25/11/19)

SR.
NO.
APPL
NO
STUDENT
1 ETO28-02 NIMAVAT
2 ETO28-03 SRIDHAR IJ
3 ETO28-04 ASEEM TH
4 ETO28-05 MANOHAR
5 ETO27-02 /
ETO28-07
UTKARSH Y
6 ETO28-08 SUNIL KU
7 ETO28-09 MERAJ ALAM
8 ETO28-12 PALANDE S
9 ETO28-16 DEEPAK KU
10 ETO28-17 KHOT HAS
11 ETO28-18 MOHAMM
12 ETO28-19 HENZIL VIC
13 ETO28-21 MIDHUN B
14 ETO28-22 RATIRAM C
15 ETO28-24 DESAI RAJ
16 ETO28-26 KHAN MOS
17 ETO28-28 KURMA RA
18 ETO28-29 ASHWANI
19 ETO28-23 RISHABH S
20 ETO28-30 VIVEK ARU
21 ETO28-34 RANE SUR
22 ETO28-31 ABDUL REH
23 ETO28-35 MALAPOL
24 ETO28-36 TAUHEED
25 ETO28-37 HARWIND
26 ETO28-42 KRISHNA C
27 ETO28-40 JAGDALE
28 ETO28-43 TAJINDER SINGH
29 ETO28-45 DHARMEN
30 ETO28-44 DEEPAK BE
31 ETO28-46 PATIL VIVE
32 ETO28-47 J.MOHAM
33 ETO28-50 MAHFOOZ
34 ETO28-52 SHARAT CH
35 ETO28-53 MUSTHAQ
36 ETO28-55 TANDEL RO
37 ETO28-56 KAPDI SID
38 ETO28-57 AMIT KUM
39 ETO28-58 AMIT KUM
40 ETO28-59 DIVYESH K
41 ETO28-38 TAHA PAR
42 ETO28-63 NIRAJ KU
43 ETO28-64 TARUNBH
44 ETO28-65 TANDEL RI
45 ETO28-67 ASHOK P PI
46 ETO28-66 BUSIDREA
47 ETO28-68 ALAMGIR
48 ETO28-69 HIMANSH
49 ETO28-70 VIKAS SIN
50 ETO28-71 DIGVIJAY K
51 ETO28-72 JITENDER S
52 ETO28-73 ARORA SH
53 ETO28-74 D DMMALI
54 ETO28-75 VIKAS P
55 ETO28-76 D SILVA RO
56 ETO28-78 VASUPILLI
57 ETO28-79 DEEPAK KU
58 ETO28-33 ANGAD KU
59 ETO28-25 SHUSHAN
60 ETO28-80 RAVALPU